Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Nghị định 145/2020/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2021

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

nghị định

nghị định

nghị định

09/10/2020 2373 Nguồn: Administrator