Kiểm định kỹ thuật an toàn

I. Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Theo điều 28, Luật an toàn vệ sinh lao động :

1. Máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là máy, thiết bị, vật tư, chất trong điều kiện lưu giữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng hợp lý, đúng mục đích và đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng trong quá trình lao động, sản xuất vẫn tiềm ẩn khả năng xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây hậu qua nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng con người.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trên cơ sở đề nghị của các bộ quy định tại điều 33 của Luật này.

 Thông tư số: 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội, ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

II. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.     

Điều 31 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định: các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

     Công ty INCOSAF là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước được các Bộ quản lý ngành : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây Dựng; Bộ Công Thương; Bộ Giao Thông Vận Tải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư, chất theo Nghị định 44/2016/NĐ-CPThông tư số: 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019

Kiểm định hệ thống lạnh

Kiểm định hệ thống lạnh

28/06/2021 3283 Nguồn: Administrator
Kiểm định thiết bị áp lực

Kiểm định thiết bị áp lực

27/06/2021 3573 Nguồn: Administrator
Kiểm định nồi hơi

Kiểm định nồi hơi

27/06/2021 3545 Nguồn: Administrator
Kiểm định thang máy, thang cuốn

Kiểm định thang máy, thang cuốn

27/06/2021 3812 Nguồn: Administrator
Kiểm định thiết bị nâng, xe nâng

Kiểm định thiết bị nâng, xe nâng

27/06/2021 3488 Nguồn: Administrator