Bộ Lao động-thương binh và xã hội

4.Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 08 năm 2020 : Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

3. Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 : Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm.

2. Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 : Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

1. Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 : Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư , chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động