Phòng thí nghiệm LAS-XD260

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng