Giấy chứng nhận - Bộ Xây Dựng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật, an toàn lao động 

Bộ Xây Dựng cấp: