Luật điện lực

Luật điện lực : Số 20/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013