Chứng nhận Hội viên Hiệp hội Tư vấn XD Việt Nam

Chứng nhận là Hội viên chính thức Hiệp hội Tư vấn XD Việt Nam