Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng do Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây Dựng  và Sở Xây Dựng TP Hà Nội cấp: