Chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

Cục An Toàn Lao Động - Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội cấp: