Giấy chứng nhận – Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật, an toàn lao động

Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội cấp: