Thành viên Mạng kiểm định chất lượng CTXD Việt Nam

Giấy Chứng nhận Thành viên Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam